قوانین‌و‌مقررات

آموزش

خدمات آموزشي

اين بخش ازسايت دانشگاه به منظور آشنايي دانشجويان با خدمات آموزشي اداره آموزش دانشگاه طراحي و ايجاد گرديده است . لازم به ذکر است در اين بخش خلاصه قوانين آموزشي مصوب سازمان مرکزي دانشگاه به همراه فرم هاي مربوطه قرار گرفته تا تمامي دانشجويان ابتدا با مطالعه خلاصه قوانين از فرآيند درخواست مرد نظر اطلاع حاصلنموده و سپس با دريافت فرماقدامات خود را آغاز نمايند . عمده درخواستهاي دانشجويان در قالب سر فصل هاي زير خلاصه مي شود :

1- انصراف دائم از ادامه تحصيلبه همراه تسویه حساب

2- انتقالبه يک واحد دانشگاهي ديگر

3- انتقال توام با تغيير رشته به يک واحد دانشگاهي ديگر

4- ميهمان به يک واحد دانشگاهي ديگر

5- مرخصي تحصيلي

6- گواهي اشتغال به تحصيل براي اگان ها و سازمانهاي دولتي ياخصوصي

7- درخواست بازنگري نمراتآزمون پايان ترم

8- فرم استشهاد محلی برای مدارک مفقو د شده -و فرم درخواست صدور کارت دانشجويي المثني

9-فرم درخواست فراغت از تحصیل به همراه تسویه حساب

10- فرمتقاضای ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر (خارج از تقویم آموزشی دانشگاه)

11-فرم حذف پزشکي

12-فرم حذف ترم

13-فرم تداخل کلاسها

14-فرمهاي مربوط به وام

15-فرم درخواست اخذ واحد بیش از حد مجاز (ترم / پودمان آخر )

1-فرم انصرف دائماز ادامه تحصيل :این فرم مختص دانشجویان ترمی و پودمانی است که قصد دارند به هر دلیل از ادامه تحصیل در این دانشگاه انصراف دهند . دانشجوی انصرافی باید بلا فاصله پس از آنکه تصمیم گرفت انصراف دهد ، فرم مذکور را دانلود ، تکمیل و به همراه اصل کارت دانشجویی بهدبیر خانه شورای آموزشی دانشگاه تحویل و رسید دریافت نماید . درخواست انصراف در اولین شورای آموزشی پس از تحویل درخواست رسیدگی و در صورت عدم وجود منع قانونی با درخواست دانشجو موافقت می گردد. سپس کارت دانشجویی وی باطل و مراتب قبولی با درخواست از طریق سایت به اطلاع دانشجو می رسد . مطابق آیین نامه آموزشی ، دانشجو فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی می تواند درخواست انصراف خود را از دانشگاه باز پس گیرد مشروط بر آنکه بیش از 30 روز از تاریخ رای شورا نگذشته باشد .

نکات مهم در خصوص انصراف

·حکم دانشجویان اخراجی با ارائه درخواست انصراف تغییر نمی یابد .

·دسترسی دانشجویان انصرافی به دانشگاه و سامانه ثبت نام اینترنتی بلا فاصله پس از وصول رای شورا قطع و دانشجو نمی تواند از امکانات معمول دانشگاهی استفاده نماید .

·در صورتیکه دانشجوی انصرافی نیاز به ارائه گواهی به سازمانها و یا ارگانهای دولتی یا خصوص داشته باشد . می تواند با ارائه یک نسخه از برگ تسویه حساب به ارگان مربوطه ، از آن سازمان بخواهد که با دانشگاه مکاتبه و درخواست ریز نمرات نماید.

·پس از گذشت 30 روز از رای شورا ، دانشجو موظف است فرم تسویه حساب دانشجویی را از سایت دریافت و با مراجعه به قسمتهای مختلف دانشگاه ، امضاء تسویه حساب را از هر 14 بخش تعیین شده اخذ و در پایان برای دریافت مدارک خود شامل باقیمانده عکس ها و اصل مدرک دیپلم به اداره آموزش مراجعه نماید . این فرآیند برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و ارتباطی به مدت تحصیل ایشان ندارد . دانشجویان انصرافی که خود شخصا نمی توانند ، امور تسویه حساب خود را شخصا پی گیری نمایند ، می توانند وکیل قانونی خود را به انضمام یک برگ وکالت نامه محضری مشخصا در اینخصوص به دانشگاه معرفی نمایند . دانشگاه پس از دریافت اصل وکالت نامه ، امور تسویه دانشجو را انجام و کلیه مدارک وی را به وکیل وی تحویل می نماید . پدر ، مادر ، و بستگان درجه یک دانشجو نیز می بایست با در دست داشتن وکالت نامه این فرآیند را پی گیری نمایند.

·دانشجویانیکه از معافیت موقت تحصیلی استفاده می نمایند ، می بایست ظرف مهلت قانونی از تاریخ رای شورا به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه نمایندبه خدمت نظام اعزام و پس از اتمام خدمت نظام ،مجددا درپذیرش دانشگاه های کشور شرکت و ادامه تحصیل دهند.

·پس از انصراف هیچ وجهی تحت هیچ عنوان به دانشجو انصرافی مسترد نمی شود مگر وقتی که تاریخ موافقت شورا با انصراف دانشجو قبل از زمان تعیین شده برای حذف و اضافه آن ترم باشد . در اینصورت ، فقط معادل 85 % شهریه متغییر دروس اخذ شده ظرف مدت یکماه به شماره حساب شخصی دانشجو واریز خواهد شد.

در صورت عدم مراجعه دانشجو به دانشگاه برای ثبت نام در موعد مقرر ، مطابق آیین نامه ، دانشجو منصرف از تحصیل شناخته شده و می بایست تا زمان مراجعه به دانشگاه و تحویل درخواست کتبی انصراف ، به ازاء هر ترم یک شهریه ثابت به دانشگاه بپردازد. پس به کلیه دانشجویانیکه به هر دلیل قصد ادامه تحصیل ندارند توصیه می شود ، قبل از اتمام مهلت ثبت نام درخواست انصراف خود را به دبیرخانه تحویل نمایند. و یا درخواست مرخصی تحصیلی بدهند .

نکته مهم : از آنجايي که ممکناستدانشجو واجد شرايطانصرافنباشد ،پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست صرفا بر عهده دانشجو است.

2-فرم انتقال : این فرم مختص دانشجویان ترمی و پودمانی است که قصد دارند از این واحد دانشگاهی به واحد دیگری از دانشگاه علمی کاربردی منتقل شوند. دانشجویان می بایست درخواست انتقال خود را به همراه مستندات قابل قبول ، در تیر ماه هر سال به دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه تحویل دهند . دانشگاه در پذیرش و یا رد درخواست انتقال کاملا مختار بوده و با عنایت به شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی در اینخصوص کاملا سختگیرانه عمل می نماید. زیرا مراحل پذیرش دانشجو در یک واحد دانشگاهی کاری دشوار و هزینه بر بوده و قبولی یک دانشجو در این واحد دانشگاهی کاملا به اختیار و خواست شخص دانشجو انجامپذیرفته است . دانشجو با علم کامل به شرایط دانشگاه علمی کاربردی ، از بین کد رشته های موجود در دفترچهواحد دانشگاهی را انتخاب ، در سایت سازمان سنجش وارد ، در کنکور و یا پذیرش پودمانی شرکت و پس از اعلام نتایج برای ثبت نام به این واحد مراجعه و با مقررات این واحد آشنا است . پس بدون ارائه دلیل مستند و مشخص نمی تواند ، تغییر عقیده داده و در خواست انتقال نماید . بررسی درخواست انتقال فقط در شرایط ذیل صورت می پذیرد:

1- دانشجو پس از ثبت نام در این واحد دانشگاهی دچار حادثه شده و بر اساس نظر کمسیون پزشکی دانشگاه قادر به ادامه تحصیل در این واحد نباشد .

2- دانشجو پس از ثبت نام در این واحد دانشگاهی بدلیل فوت پدر و بنا به رای قطعی دادگاه کفالت خانواده را بر عهده بگیرد .

به هر ترتیب ، پس از موافقت شورای آموزشی این دانشگاه با انتقال دانشجو ، دانشجو می تواند به یکی از واحد های دانشگاهی خارج از استان تهران و البرز منتقل گردد مشروط بر آنکه شرایط ذیل را دارا باشد .

1-حداقل 6/1 واحد های مقطع را تا زمان ارائه درخواست انتقال گذرانده باشد .

2-نمره قبولی آزمون یا معدل کل وی بیشتر از آخرین نفر پذیرفته شده در همان رشته در واحد مقصد باشد .

3- واحد مقصد نیز با انتقال وی موافقت نماید .

نکته مهم : از آنجايي که ممکناستدانشجو واجد شرايط دريافت مجوزانتقالنباشد ،پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدمموافقت شورا با درخواستانتقالدانشجو ملزم به ثبت نام در اين واحد خواهد بود.ارائهموافقت دانشگاه مقصد حداکثر تاپايان مهلت تعيين شده ثبت نام به اداره آموزش توسط دانشجو به دانشگاه الزامي است.

در صورت انتقال دانشجو پرداخت هزينه انتقال معادل يک شهريه ثابت به اين واحد دانشگاهي الزامي است !

3-فرم انتقالتوام با تغییر رشته :این فرم مختص دانشجویان ترمی و پودمانی است که قصد دارند از این واحد دانشگاهی به واحد دیگری از دانشگاه علمی کاربردی منتقل و در رشته دیگری مشغول به تحصیل شوند. دانشجویان می بایست درخواست انتقال توام با تغییر رشتهخود را به همراه مستندات قابل قبول ، در تیر ماه هر سال به دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه تحویل دهند . دانشگاه در پذیرش و یا رد درخواست انتقال کاملا مختار بوده و با عنایت به شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی در اینخصوص کاملا سختگیرانه عمل می نماید. زیرا مراحل پذیرش دانشجو در یک واحد دانشگاهی کاری دشوارو هزینه بر بوده و قبولی یک دانشجو در این واحد دانشگاهی کاملا به اختیار و خواست شخص دانشجو انجامپذیرفته است . دانشجو با علم کامل به شرایط دانشگاه علمی کاربردی ، از بین کد رشته های موجود در دفترچهواحد دانشگاهی راانتخاب ، در سایت سازمان سنجش وارد ، در کنکور و یا پذیرش پودمانی شرکت و پس از اعلام نتایج برای ثبت نام به این واحد مراجعه و با مقررات این واحد آشنا است . پس بدون ارائه دلیل مستند و مشخص نمی تواند ، تغییر عقیده داده و در خواست انتقال توام با تغییر رشتهنماید . بررسی درخواست انتقال توام با تغییر شرتهفقط در شرایط ذیل صورت می پذیرد:

1- دانشجو پس از ثبت نام در این واحد دانشگاهی دچار حادثه شده و بر اساس نظر کمسیون پزشکی دانشگاه قادر به ادامه تحصیل در رشته های موجود در این واحد نباشد .

2- دانشجو از نظر علمی توانایی ادامه رشته انتخابی در این واحد را نداشته و در عین حال توانایی ادامه تحصیل در رشته های دیگر در این واحد را نداشته باشد .

به هر ترتیب ، پس از موافقت شورای آموزشی این دانشگاه با انتقال توام با تغییر رشتهدانشجو ،دانشجو می تواند به یکی از واحد های دانشگاهی خارج از استان تهران و البرز منتقل گردد مشروط بر آنکه شرایط ذیل را دارا باشد .

1-حداقل 6/1 واحد های مقطع را تا زمان ارائه درخواست انتقال گذرانده باشد .

2-نمره قبولی آزمون / معدل کل (ترمی/پودمانی) وی بیشتر از آخرین نفر پذیرفته شده در رشته دوم در واحد مقصد باشد .

3-واحد مقصد نیز با انتقال و تغییر رشته وی موافقت نماید .

4- کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی دانشگاه نیز با این درخواست موافقت نماید.

نکته مهم : از آنجايي که ممکناستدانشجو واجد شرايط دريافت مجوزانتقال توام با تغيير رشته نباشد ،پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدمموافقت شورا با درخواستانتقالدانشجو ملزم به ثبت نام در اين واحد خواهد بود.ارائهموافقت دانشگاه مقصد و کمسيون موارد خاص سازمان مرکزيحداکثر تاپايان مهلت تعيين شده ثبت نام به اداره آموزش توسط دانشجو به دانشگاه الزامي است.

در صورت انتقال توام با تغيير رشته دانشجو پرداخت هزينه انتقال معادل يک شهريه ثابت به اين واحد دانشگاهي الزامي است !

4-فرم درخواست ميهمان:اين فرم مختص دانشجويانترمي و پودماني است که بنابه دلايل قصد دارند برخي از دروس خود را در واحد ديگري از دانشگاه علمي کاربردي و يا دانشگاه هاي دولتي ديگر بگذرانند.دانشجو مي بايست ، قبل از تکميل فرم ميهمان ضمن هماهنگي با دانشگاهمقصد (جايي که مي خواهند ميهمان شود)از ارائه دروس مورد نظر درنيم سال تحصيلي و پذيرش دانشجوي ميهمان در ان واحدمطمئن شده سپس درخواست ميهمانئ را کامل و با ذکر دروس مورد تقاضا و تعيينمشخصات دقيق دانشگاه مقصد ، درخواست خود را شخصابه شوراي آموزشي دانشگاه مبدا(اين واحد دانشگاهي ) تحويل دهد . تصميم پذيرش يا عدم پذيرش درخواست ميهمان دانشجو بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه و بر مبنا اصول زير مي باشد: 1-درخواست ميهمان دانشجويان غير بومي (مقيم شهرستانهاي دور ) در اولويت قرار دارد .2- درخواست ميهمان دروس عمومي و پايه افتاده در اولويت قرار دارد. 3- درخواستميهمان دانشجويان در شرف فارغ التحصيل که واحد هاي مورد تقاضاي ايشان در اين واحد ارائه نمي شود در اولويت قرار دارد. در ساير موارد علي الخصوصدر مورد دروس تخصصي و دروسي که در اين واحد ارائه مي شودامکان مخالفت شورا با درخواست دانشجووجود داشته و دانشجو بايد دلايل مستند و محکمي جهت درخواست خود ارائه نمايد . درخواست ميهمان براي دروس عمومي، پايه اصلي و تخصصي در واحد هاي دانشگاه هاي دولتي و برايدانشگاه هاي آزاد ، غير انتفاعي ، اموزشکده هاي عالي فني حرفه اي فقط دروس عمومي و پايه قابل بررسي است .پس از پذيرش درخواست و دريافت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشجو ضمن مراجعه به اداره آموزش سه نسخه از درخواست تاييد شده را دريافت و به دانشگاه مقصدمراجعه مي نمايد . پس از پي گيري و دريافتتاييديه شوراي اموزشي مقصد، يک نسخه از درخواست را جهت ثبت در سيستم آموزش دانشگاه به اداره آموزش تحويل مي نمايد . شهريه قابل پرداخت به دانشگاه طبق تعرفه شاملکل شهريه ثابت ، 15 درصد شهريه متغير دروس ميهمان مي باشد که همراه فرمتاييد شده به اداره آموزشتحويل مي شود. شهريه قابل پرداخت به دانشگاهمقصد ، فقط 85 درصد شهريه متغير درس يا دروس ميهمان مي باشد.دانشجويان در طول مدت تحصيل فقط از دو ترم کامل ميهمان مي توانند استفادهنمايند.دانشجو موظف است تا قبل از زمان تعيين شده براي ثبت نام ترم بعد ، ريز نمرات تاييد شده خود را از دانشگاه مقصد دريافت و به صورتي دستي به اداره اموزش دانشگاه تحويل نمايند تا نمرات ثبت شود . ارسال با پست يا روش هاي ديگر مطلقا پذيرفتني نيست.

نکته مهم : از آنجايي که ممکناستدانشجو واجد شرايط دريافت مجوز ميهماننباشد ،پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست ميهمان صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدمموافقت شورا با درخواست ميهماندانشجو ملزم به ثبت نام در اين واحد خواهد بود.ارائهموافقت دانشگاه مقصد حداکثر تاپايان مهلت تعيين شده ثبت نام به اداره آموزش و تحويل ريز نمراتتا قبل از زمان ثبت نام ترم بعد توسط دانشجو به دانشگاه الزامي است.

5-فرم درخواست مرخصي تحصیلی :اين فرم مختص دانشجويان ترمي و پودماني است که قصد دارند بنا به دلايل شخصي از يک ترم مرخصي تحصيلي استفاده نمايند . لازم به ذکر است مطابق ماده آيين نامه آموزشي چنانچه دانشجو در زمانهاي تعيين شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام مراجعه ننمايد ، منصرف از تحصيل شناخته شده و از تحصيل محروم مي شوند ,مراتب ظرف مدت يک ماه به سازمان وظيفه عمومي ناجا اطلاع داده خواهد شد. لذا دانشجويانيکهدر يک نيم سال تحصيلي دچار مشکل مي شوند، مي بايست قبل از اتمام مهلت ثبت نام و انتخاب واحد در هر نيمسالفرم درخواست مرخصي را دريافت تکميل و به انضمام فيش پرداختشده معادل يک ترمشهريه ثابت به شوراي آموزشي تحويل نمايند . چنانچه شوراي آموزشي دانشگاه با درخواست ايشان موافقت نمايد ، ايندانشجويانمي توانند، از يک ترم مرخصي تحصيلبا احتساب در سنوات استفاده نمايند . پاسخ شواي اموزشي از طريق سايت به اطلاع دانشجوي متقاضي مي رسد. دانشجويان ترمي در طول مدت تحصيل فقط مي توانند از يک ترم مرخصي تحصيلي و يا حذف ترم استفاده نمايند مشروط بر انکه سنوات تحصيلي مجاز دانشجو تکميل نشده باشد . دانشجويان پودماني در طول مدت تحصيل خود مي توانند از بيش از يک ترم مرخصي تحصيلي استفاده نمايند مشروط بر انکه درسنوات باقيمانده قادر باشند ، کليهپودمانهاي خود را اخذ و فارغ التحصيل شوند .

نکته مهم : از آنجايي که ممکناستدانشجو واجد شرايط دريافت مرخصي تحصيلي نباشد ،پي گيري و حصول اطمينان از پذيرش درخواست مرخصي صرفا بر عهده دانشجو است.در صورت عدمموافقت شورا با درخواست مرخصي ،فيش پزداختي شهريه ثابت بهحساب بستانکاردانشجو منظورمي شود. و دانشجو مي تواند براي آن نيمسال انتخاب واحد نمايد . مشروط بر انکهبيش از دو هفته از آغاز نيمسالتحصيلي نگذشته باشد.

6- فرم درخواست گواهي اشتغال به تحصيل: اين فرم مختص دانشجويان ترمي و پودماني است که قصد دارند ، به ارگانها و سازمانهاي دولتي از جمله راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ، بنياد شهيد ، کميته امداد ، سازمان بهزيستي گواهي اشتغال به تحصيل ارائه دهند . دانشجو مي بايست پس از تکميل فرم ، درخواست خود را شخصا و يا به واسطه نماينده خود به اداره آموزش تحويل نمايد. براي صدور هر گواهي نياز به استعلام از امور مالي و کنترل کسري پرونده دانشجو و استعلام تعداد واحد هاي گذرانده شده از آموزش مي باشد . لذا براي صدور هر گواهي دو روز کاري زمان لازم است . در موارد خاص مانند گواهي راهنمايي رانندگي ، جهت دريافت گواهي نامه ، گواهي پس از صدور در ابتدا و اواسط هر ماه توسط نماينده دانشگاه به اداره راهنمايي و رانندگي تحويل و پس از تاييد گواهي توسط مراجع دراختيار دانشجو قرار مي گيرد . لذا صدور اين نوع گواهي به حدود 20 روز کاري زمان نياز دارد .متقاضيان اين نوع گواهي مي بايست، هنگام تحويل درخواست خود به اموزش، يک قطعه عکس 4*3 رنگي پشت زمينه سفيد جديد تحويل نمايند تا روي گواهي الصاق شود. تاريخ اعتبار گواهي ، فقط تا پايان نيم سال تحصيلي جاري بوده و در هر نيمسال فقط يک گواهي براي هر دانشجو صادر مي شود . چنانچه دانشجو نياز به ارائه گواهي به بيش از يک سازمان يا اگان داشته باشد ، بايد اصل گواهي را به اداره اموزش ارائه و چند کپي برابر اصل از گواهي تحويل بگيرد.

7-فرم درخواست بازنگري نمره آزمون: اين فرم مختص دانشجويان ترمي و پودمان است که نسبت به نمره اخذ شده در آزمون پايان ترم يک يا چند درس اعتراض داشته و تقاضاي رسيدگي و بازنگري مجدد آن نمره را دارند . دانشجو مي بايست حداکثر ظرف مدت سه روز کاري از اعلام نمرات مطابق تقويم آموزش ، فرم را براي هر درس بصورت جداگانه تکميل ، امضاء و شخصا به اداره اموزش تحويل نمايد . در صورتيکه دانشجو به هر دليل نمي تواند در مهلت مقرر شخصا به اداره آموزش مراجعه نمايد مي تواند نماينده خود را به همراه کارت دانشجويي خودبه اداره آموزش بفرستد . ارسال درخواست از طريق فکس ، ايميل و يا حالتي به غير از انچه که در بالا اشاره شد مقدور نيست .

8-فرم استشهاد محلي برای مدارکمفقود شده شناسایی و یا تحصیلی وفرم درخواست صدور کارت دانشجويي امثني

دانشجویانیکه کارت دانشجویی ایشان بنا به دلایلی از بین می رود یا مفقود می گردد برای دریافت کارت المثنی ، می بایست فرم استشهاد محلی و فرم درخواست صدور کارت دانشجويي المثني را دریافت و به نضمام گواهی از مرجع قضایی یا انتظامی در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء نموده و به اداره آموزش تحویل دهند. در خصوص پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی مقطع پایین تر خود را مفقود نموده اند ، با حفظ شرایط خاص و دریافت مجوز از سازمان مرکزی می توان از فرم استشهاد محليبه انضمام فرم تایید معدل از اموزش و پرورش یا ریز نمرات تایید شده از دانشگاه محل تحصیل قبلی استفاده نمود. بدیهی است مسئولیت هر گونه سوءاستفاده از اوراق و مدارک مفقوده صرفا بر عهده دانشجو خواهد بود.

9-فرم درخواست فراغت از تحصیل : اين فرم مختص دانشجویانی است که تحصیل خود را در یک مقطع تحصیلی در این دانشگاه به پایان رسانیده اند. صدور هر گونه گواهی ، ارتقاء به مقطع بالا تر منوط به انجام امور فراغت از تحصیلی بلافاصله پس از اتمام تحصیلی و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از اعلام نمره آخرین درس می باشد. از آنجاییکه انجام این درخواست حدود 30 روز به طول می انجامد به دانش آموخته گان محترم توسیه می شود در زمان مقرر این فرم را پرینت گرفته و برای شروع مراحل فراغت از تحصیل به اداره آموزش تهران مراجعه نمایند.

10-فرم ثبت نام با تاخير و انتخاب واحد

دانشجویانیکه بنا به دلایل ذیل نتوانسته اند در زمان تعیین شده برای ثبت نام عادی و ثبت نام با تاخیر ثبت نام خود را کامل نمایند ، در صورت تمایل و توانایی ارائه دلایل مستند موجه می توانند از شورای اموزشی دانشگاه تقاضای صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر و پس از آغاز نیم سال تحیلی نمایند . در چنین حالتی در صورت موافقت تمامی اساتید مربوطه و عدم وجود منع قانونی درخواست به صورت مشروط در شورا مطرح و در صورت موافقت دانشجو می تواند در ترم مذکور ثبت نام نماید . در صورت عدم پذیرش درخواست شورا درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو به جریان افتاده و قطعی می گردد.

1-عدم استطاعت مالی در تسویه شهریه مشروط به آنکه دانشجو در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نموده ولی سامانه جامع اموزشی پس از مهلت تعیین شده بدلیل بدهی انتخاب واحد دانشجو را لغو نموده باشد. (هر دانشجو در طول مدت تحصیل می تواند یک بار از این امکان استفاده نماید.)

2-بیماری یا حادثهدر مدت ثبت نام که منجر به بستری شدنیا حبس در بازداشگاه شده باشدو دانشجو نتوانسته باشد در آن زمان برای ثبت نام اقدام نماید. ارائهگواهی معتبر از بیمارستان و یا مراجع قضایی و انتظامی الزامی است.

3-ماموریتخارج از کشور برای کارکنانرسمی دولت و یا ماموریت نظامی برای شاغلین نیرو های مسلح درزمان مهلتثبت نام باارائه گواهی معتبر ازسازمان مربوطه .

11-فرم حذف پزشکي

اين فرم مختص دانشجويان ترمي است که به علت بيماري نتوانسته اند در جلسه امتحان حضور داشته باشند .

بعد از گرفتن اين فرم وتکميل آن، جهت مهر و امضا اين فرم را بايد به دانشگاه ارائه نماييد تا دانشگاه شما را به پزشک معتمد معرفي نمايد.

12-فرم تداخل کلاسها

13