قوانین‌و‌مقررات

امور مدرسان

مسئول امور مدرسان مرکز

خانم لیلا قبادی

اطلاعيه تکميل و ويرايش اطلاعات مدرسين در سامانه سجاد

با توجه به لزوم بروز رساني سامانه سجاد و بارگذاري مدارک فوق ديپلم ، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري مدرسان، مقتضي است کليه مدرسان محترم مدارک و اطلاعات خود را در سامانه سجاد تکميل نمايند. در اين خصوص به موارد زير توجه شود:
1- مدرسان مي بايست پس از ورود به سامانه از منوي تکميل مشخصات اقدام به ثبت اطلاعات نمايند.
2- ترتيب اسکن مدارک مقاطع تحصيلي، در بارگذاري رعايت شود. در غير اينصورت سامانه ، عنوان آخرين مدرک مدرس را به درستي نمايش نمي دهد.
3- مدرسين مي بايست معدل خود ئرا بصورت عددي وارد نمايند.
4- اسکن مدارک بايستي از کيفيت و وضوح کافي برخوردار باشد.