قوانین‌و‌مقررات

پیش ثبت نام کاردانی

فرم ثبت نام دانشجویان کارشناسی

فیلد های علامتگذاری شده مورد نیاز است.

  • 4.جنسیت
  • 8.دین
  • 9.متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران می باشم
  • 11.سهمیه رزمندگان
  • 14.از اتباع خارجی
  • 23.وضعیت اشتغال
  • 26.گروه آمورشی