قوانین‌و‌مقررات

پیش ثبت نام کاردانی

فرم ثبت نام دانشجویان کاردانی

فیلد های علامتگذاری شده مورد نیاز است.

  • 4.جنسیت
  • 8.دانش آموخته رشته تحصیلی با شاخه تحصیلی
  • 9.دین
  • 10.متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران می باشم
  • 12.سهمیه رزمندگان،سهمیه ایثارگران
  • 15.معلولیت
  • 16.از اتباع خارجی
  • 23.وضعیت اشتغال
  • 27.گروه آموزشی