قوانین‌و‌مقررات

امور پشتیبانی

مسئول توسعه عمرانی مرکز

آقای دکتر غفار نجاتی


مسئول امور مالی مرکز

آقای علی شیر پیدایش


کارپرداز

آقای فرهاد نجاتی