قوانین‌و‌مقررات

آیین نامه ها و بخشنامه ها

 
   دانلود فایل : آیین نامه واحد استانی.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود فایل : آیین نامه مقالات.pdf           حجم فایل 933 KB
   دانلود فایل : آیین نامه مراکز.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود فایل : آیین نامه کمیته منتخب.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود فایل : آیین نامه شورای پژوهش.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود فایل : اختراعات .pdf           حجم فایل 468 KB