قوانین‌و‌مقررات

امور مالی و شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی:
 شهریه واریزی علی الحساب جهت انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 به شرح زیر می باشد.

رشته های مهندسی فناوری  مبلغ 6000000 ریال

رشته های کاردانی فنی مبلغ 5000000 ریال

رشته های کارشناسی حرفه ای مبلغ 4500000 ریال

رشته های کاردانی حرفه ای مبلغ 4000000 ریال

واریز فقط به شماره حساب 0107449300008 نزد بانک ملی به نام مرکز علمی کاربردی گچساران1

جهت فعال شدن انتخاب واحد تحویل اصل فیش پرداختی به امور مالی مرکز الزامی است.

لطفا از فیش خود قبل از تحویل به امور مالی کپی تهیه فرمائید
.