قوانین‌و‌مقررات

استارت آپ

استارت آپ مرکز آمزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای مریانج همدان

 

استارت آپ مرکز صنایع دستی لالجین(برگزارگردید)

استارت آپ مرکز علمی کاربردی صنایع دستی لاجین

 

استارت آپ مرکز هکمتانه همدان(برگزارگردید)

استارت آپ مرکز علمی کاربردی میراث هکمتانه